Guo Bin Li Cha Mao Feng Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Green Tea
Chinese Green tea is light and refreshing. Well known for its many health benefits, Chinese Green tea helps to prevent cancer, lowers cholesterol & blood pressure, strengthens the immune system, prevents cavities, reduces stress and regulates ageing.
 
  Chinese Green Tea
  • An Ji Bai Cha  
  • Bi Tan Piao Xue  
  • Ding Gu Da Fang  
  • Dong Ting Bi Luo Chun  
  • En Shi Yu Lu  
  • Gong Yi Tea  (2 types)
  • Gu Zhu Zi Sun  
  • Huang Shan Mao Feng  (2 types)
  • Jasmine Tea  
  • Jiu Hua Fo Cha  
  • Lin Hai Pan Hao  
  • Long Jing  (3 types)
  • Lu An Gua Pian  (2 types)
  • Meng Ding Gan Lu  
  • Tai Ping Hou Kui  (2 types)
  • Te Ji Pearl Jasmine  
  • Ting Xi Lan Xiang  
  • Wu Yi Qu Hao  
  • Xu Fu Long Ya  
  • Yang Yan Gou Qing  
  • Yong Xi Huo Qing  
  • Zhu Ye Qing  
  •  
    Guo Bin Li Cha Mao Feng
    View more photos
     
    Guo Bin Li Cha Mao Feng
    (rating: 4 out of 5)
      Guo Bin Li Cha Mao Feng
     
    Price & Size :
     
    Quantity :
     

    This product is temporarily out of stock

    DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
    If you like Guo Bin Li Cha Mao Feng, you might also like...
    Huang Shan Mao Feng
    Huang Shan Mao Feng

    One of China's Ten Famous Tea.
    Jiu Hua Fo Cha
    Jiu Hua Fo Cha

    An excellent tea from the sacred mountain.
    Cha Wang Tai Ping Hou Kui
    Cha Wang Tai Ping Hou Kui

    Highest grade Tai Ping Hou Kui.
    Item(s) : 0
    Your shopping cart is empty
    Shipping Info
    Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
     
     

     
     

    Latest Spring 2014 Teas:

  • Dong Ding Oolong.
  • Huang Jin Gui.
  • Ding Gu Da Fang.
  • Wu Yi Qu Hao.
  • Te Ji Pearl Jasmine.
  •  
     
    Font size:
    Small
    Normal
    Big
    Huge
     
    1. Xi Hu Long Jing
    2. Dong Ting Bi Luo Chun
    3. Huang Shan Mao Feng
    4. Tai Ping Hou Kui
    5. Lu An Gua Pian
    6. Xin Yang Mao Jian
    7. Qi Men Hong
    8. Jun Shan Yin Zhen
    9. Da Hong Pao
    10. An Xi Tie Guan Yin
     
     
    Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
     
    Copyright © 2003-2014 TeaSpring.com. All rights reserved.