Zhu Ye Qing Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Green Tea
Chinese Green tea is light and refreshing. Well known for its many health benefits, Chinese Green tea helps to prevent cancer, lowers cholesterol & blood pressure, strengthens the immune system, prevents cavities, reduces stress and regulates ageing.
 
  Chinese Green Tea
  • An Ji Bai Cha  
  • Bi Tan Piao Xue  
  • Dong Ting Bi Luo Chun  
  • Gong Yi Tea  (2 types)
  • Gu Zhu Zi Sun  
  • Huang Shan Mao Feng  (2 types)
  • Jasmine Tea  
  • Jiu Hua Fo Cha  
  • Long Jing  (3 types)
  • Lu An Gua Pian  (2 types)
  • Lu Shan Yun Wu  
  • Meng Ding Gan Lu  
  • Tai Ping Hou Kui  (2 types)
  • Te Ji Pearl Jasmine  
  • Wu Yi Qu Hao  
  • Xu Fu Long Ya  
  • Yang Yan Gou Qing  
  • Yong Xi Huo Qing  
  • Zhu Ye Qing  
  •  
    Zhu Ye Qing
    View more photos
     
    Zhu Ye Qing
    (rating: 4.2 out of 5)
      Zhu Ye Qing
     
    Price & Size :
     
    Quantity :
     
    DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
    If you like Zhu Ye Qing, you might also like...
    Kai Hua Long Ding
    Kai Hua Long Ding

    Refreshing minty aroma.
    Meng Ding Gan Lu
    Meng Ding Gan Lu

    Name means "Sweet Dew". Very refreshing.
    Spring 2016 (first flush)
    Meng Ding Huang Ya
    Meng Ding Huang Ya

    A rare Yellow tea from the misty peak of Mt. Meng.
    Spring 2016 (first flush)
    Item(s) : 0
    Your shopping cart is empty
    Shipping Info
    Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
     
     

     
     
      Spring 2016
    1. An Ji Bai Cha
    2. Jiu Hua Fo Cha
    3. Bai Hao Yin Zhen
    4. Long Jing
    5. Cha Wang Tai Ping Hou Kui
    6. Cha Wang Huang Shan Mao Feng
    7. Cha Wang Lu An Gua Pian
    8. Yang Yan Gou Qing
    9. Sichuan Gongfu
    10. Lion Xi Hu Long Jing
    11. Dong Ting Bi Luo Chun
    12. Xu Fu Long Ya
    13. Meng Ding Huang Ya
    14. Emperor Long Jing
    15. Meng Ding Gan Lu
     
     
    Font size:
    Small
    Normal
    Big
    Huge
     
    1. Xi Hu Long Jing
    2. Dong Ting Bi Luo Chun
    3. Huang Shan Mao Feng
    4. Tai Ping Hou Kui
    5. Lu An Gua Pian
    6. Xin Yang Mao Jian
    7. Qi Men Hong
    8. Jun Shan Yin Zhen
    9. Da Hong Pao
    10. An Xi Tie Guan Yin
     
     
    Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
     
    Copyright © 2003-2016 TeaSpring.com. All rights reserved.