Xin Yang Mao Jian Tea - TeaSpring.com Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account    
  Chinese Green Tea
Chinese Green tea is light and refreshing. Well known for its many health benefits, Chinese Green tea helps to prevent cancer, lowers cholesterol & blood pressure, strengthens the immune system, prevents cavities, reduces stress and regulates ageing.
 
  Chinese Green Tea
  • An Ji Bai Cha  
  • Bi Tan Piao Xue  
  • Bu Bu Gao Sheng  
  • Cha Wang Tai Ping Hou Kui  
  • Dong Ting Bi Luo Chun  
  • En Shi Yu Lu  
  • Gu Zhu Zi Sun  
  • Huang Shan Mao Feng  (2 types)
  • Jasmine Tea  
  • Jiu Hua Fo Cha  
  • Long Jing  (3 types)
  • Lu An Gua Pian  (2 types)
  • Meng Ding Gan Lu  
  • Te Ji Pearl Jasmine  
  • Ting Xi Lan Xiang  
  • Wu Yi Qu Hao  
  • Xu Fu Long Ya  
  • Yang Yan Gou Qing  
  • Yong Xi Huo Qing  
  •  
    Xin Yang Mao Jian
    View more photos
     
    Xin Yang Mao Jian
    (rating: 4.3 out of 5)
      Xin Yang Mao Jian
     
    Price & Size :
     
    Quantity :
     

    This product is temporarily out of stock

    DescriptionRating & ReviewBrewing GuideRecommendations
    If you like Xin Yang Mao Jian, you might also like...
    Huang Shan Mao Feng
    Huang Shan Mao Feng

    One of China's Ten Famous Tea.
    Dong Ting Bi Luo Chun
    Dong Ting Bi Luo Chun

    Originally known as "breathtaking fragrance".
    Spring 2024 (First Flush)
    Tai Ping Hou Kui
    Tai Ping Hou Kui

    Awarded "King of Tea" in China Tea Exhibition 2004.
    Item(s) : 0
    Your shopping cart is empty
    Shipping Info
    Worldwide shipping cost at $3.80! FREE shipping for orders of $70 and above.
     
      Latest 2024 harvested teas
    1. Dong Ting Bi Luo Chun
    2. Yang Yan Gou Qing
    3. Meng Ding Gan Lu
    4. Emperor Long Jing
     
     
    Font size:
    Small
    Normal
    Big
    Huge
     
    1. Xi Hu Long Jing
    2. Dong Ting Bi Luo Chun
    3. Huang Shan Mao Feng
    4. Tai Ping Hou Kui
    5. Lu An Gua Pian
    6. Xin Yang Mao Jian
    7. Qi Men Hong
    8. Jun Shan Yin Zhen
    9. Da Hong Pao
    10. An Xi Tie Guan Yin
     
    Home | Tea Info | About Us | F.A.Q. | Contact Us | My Account
     
    Copyright © 2003-2024 TeaSpring.com. All rights reserved.